Suomen Inkon ry:n säännöt

 

Nimi ja kotipaikka

1 § Yhdistyksen nimi on Suomen Inkon ry, näissä säännöissä tästä eteenpäin yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Tarkoitus ja toiminnan laatu

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on koota tietoa virtsan pidätyskyvyn häiriöistä, hoidoista ja apuvälineistä tästä vaivasta kärsiville sekä organisoida ja järjestää vertaistukea ja siihen liittyvää koulutusta. Yhdistys pyrkii rohkaisemaan virtsan karkailusta kärsiviä potilaita mieltämään vaivansa sellaiseksi oireeksi, jota tulee hoitaa, mutta ei hävetä. Yhdistys antaa sekä mies- että naispotilaille sellaista vertaistukea ja opastusta, joka voimaannuttaisi potilaan selviämään arjestaan sen sijaan, että tämä eristäytyisi muista ihmisistä häveten vaivaa, josta hyvin monet kärsivät yksinäisyydessä hiljaa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys kiinnittää sosiaali- ja terveydenhuoltoviranomaisten sekä alaan liittyvien opetus- ym. viranomaisten ja alan ammattijärjestöjen huomiota ko. alalla vallitseviin epäkohtiin ja tekee esityksiä niiden poistamiseksi,  seuraa, että terveyden- ja sosiaalihuollon potilasasiakkaiden oikeuksia kunnioitetaan ja että he saavat asiallisen kohtelun,  seuraa, että terveydenhuollon potilasasiakkaat saavat mahdollisimman huolellisen tutkimuksen ja hyvän hoidon, harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa, järjestää yleisötilaisuuksia, neuvonta- ja muita terveydenhuollon potilasasiakkaan tarvitsemia palveluja ja virkistystoimintaa.


3 § Yhdistys on puoluepoliittisesti ja maailmankatsomuksellisesti sitoutumaton.


4 § Toimintansa tukemiseksi yhdistys anoo julkisoikeudellisia määrärahoja, kerää jäsenmaksuja, järjestää konsertteja, hyväntekeväisyystilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi perustaa säätiöitä ja rahastoja sekä omistaa kiinteää omaisuutta.

Jäsenet

5 § Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä sellaiset potilaitten terveyden- ja sosiaalihuollon ja oikeusturvan edistämiseksi rekisteröidyt yhdistykset, joiden säännöt yhdistyksen hallitus hyväksyy, sekä Suomessa asuvat yksityiset henkilöt, jotka haluavat edistää liiton tarkoitusta ja jotka hallitus hyväksyy jäseneksi.


6 § Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat yksityiset henkilöt sekä potilasyhdistykset. Yhdistyksellä voi olla myös kannattavina jäseninä niin yksityisiä henkilöitä kuin yhdistyksen toimintaa tukevia oikeuskelpoisia yhteisöjä.
Yhdistys voi kutsua kunniapuheenjohtajiksi ja kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat ansiokkaasti toimineet sen hyväksi.


7 § Jäsenet suorittavat yhdistykselle sen varsinaisessa kokouksessa määrätyn vuotuisen jäsenmaksun. Jäsenmaksu on erisuuruinen varsinaisilla henkilö- ja yhdistysjäsenillä sekä kannattavilla jäsenillä. Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.


8 § Yhdistyksen kokouksissa on yhdistyksen läsnä olevilla varsinaisilla henkilöjäsenillä kullakin yksi ääni ja jäsenenä olevilla potilasyhdistyksillä yksi ääni kutakin alkavaa viittäkymmentä jäsentä kohden, jota käyttää yhdistyksen valtuuttama edustaja. Jäsenyhdistys ei kuitenkaan voi käyttää kymmentä ääntä suurempaa äänimäärää. Henkilöjäsen,  joka käyttää yhdistyksen kokouksessa omaa ääntänsä, voi käyttää samassa äänestyksessä myös valtuutuksen nojalla edustamansa jäsenyhdistyksen ääniä. Henkilöjäsen ei voi valtuuttaa toista henkilöä käyttämään ääntänsä. Kannattavilla jäsenillä, kunniapuheenjohtajilla ja kunniajäsenillä, ei ole äänioikeutta.


9 § Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyslain määräämällä tavalla. Jäsen katsotaan eronneeksi,  jos hän ei ole kalenterivuoden loppuun mennessä maksanut vuodelle määrättyä jäsenmaksua.


10 § Jos jäsen toiminnallaan tai käyttäytymisellään vahingoittaa yhdistyksen tarkoitusta tai toimintaa, voi hallitus erottaa hänet siten kuin yhdistyslaissa säädetään. Erotettu jäsen voi valittaa hallituksen päätöksestä yhdistyksen kokoukselle jättämällä 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan kirjallisen valituksen hallituksen puheenjohtajalle.

Hallitus

11 § Yhdistyksen asioita hoitaa ja toimintaa johtaa hallitus. Hallitukseen kuuluvat yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja vuodeksi kerrallaan valitut kaksi  muuta jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaksi ja jäseniksi voidaan valita jäsenyhdistyksen ehdolle asettama henkilö tai henkilö, joka on yhdistyksen henkilöjäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja taloudenhoitajan sekä vahvistamansa vastuualuejaon mukaiset muut toimihenkilöt. Hallitus voi asettaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan työvaliokunnan ja määrätä sen tehtävät. Hallitus voi keskuudestaan nimetä johtoryhmän valvomaan ja johtamaan yhdistyksen hallinnollisia rutiineita ja raportoimaan niistä hallitukselle. Hallitus voi valita avukseen asiantuntijoista muodostetun valiokunnan, joka avustaa hallitusta erikoistietoa ja -taitoa vaativissa asioissa.


12 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaativat. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi jäsenistä, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

13 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin tai sihteeri ja taloudenhoitaja yhdessä, tai hallituksen tähän tehtävään määräämät hallituksen jäsenet tai toimihenkilöt kaksi yhdessä.

Tilikausi ja tilintarkastus

14 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen varsinaista kokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaista kokousta.


16 § Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastavat liiton varsinaisessa kokouksessa vuodeksi kerrallaan valittu toiminnantarkastaja ja tälle valittu varamies.

Kokoukset

17 § Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Muita kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun 1/10 liiton henkilöjäsenistä tai kaksi jäsenyhdistystä tai 1/10 koko äänioikeutetusta jäsenmäärästä sitä kirjallisesti vaatii tietyn asian käsittelemiseksi. Kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta Suomen Potilaslehdessä julkaistulla ilmoituksella tai vähintään seitsemän päivää ennen kokousta jäsenille lähetetyllä kirjeellä. Päätökset kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa se mielipide voittaa, johon puheenjohtaja on yhtynyt.


18 § Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. kokouksen avaus, 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi äänten laskijaa, 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys, 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto, 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille, 7. vahvistetaan hallituksen kulumassa olevalle tilikaudelle laatimat toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä seuraavan tilikauden aikana kerättävien jäsenmaksujen suuruudet, 8. valitaan liiton puheenjohtaja istuvan puheenjohtajan kaksivuotisen vaalikauden päättyessä sekä muut hallituksen jäsenet. 9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varamies, sekä päätetään heidän palkkioistaan 10. päätetään yhdistyksen kunniajäsenen ja kunniapuheenjohtajan kutsumisesta, mikäli hallitus sellaisten henkilöiden valintaa vuosikokoukselle erikseen esittää 11. käsitellään muut hallituksen tai jäsenten esittämät asiat ottaen huomioon sääntöjen 19 §:n ja yhdistyslain määräykset.


19 § Mikäli yhdistyksen  jäsen haluaa saada tietyn asian liiton kokouksessa päätettäväksi, tehköön siitä kirjallisen esityksen hallitukselle 30 päivää ennen varsinaista kokousta.

Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen

20 § Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa liiton varsinaisessa kokouksessa, jos asiasta on mainittu kokouskutsussa ja jos muutosta kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä.


21 § Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä liiton kokouksessa kummassakin vähintään 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä ja asiasta on ilmoitettava kokouskutsussa.


22 § Jos yhdistys purkautuu, on sen varat käytettävä sen tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi purkautumisesta viimeksi päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.


Puheenjohtaja
Kyllikki Koistinen
050 592 3610
kyllikki.koistinen@elisanet.fi